top of page
  • Writer's pictureGreek Swiss Radio

Take away… No way… Ομιλείτε Ελληνικά!

Take away... No way... Ομιλείτε Ελληνικά!

Αρθρογραφεί η Κουβουτσάκη Κατερίνα, Φιλόλογος, glglory.com

Την απάντηση στις φράσεις take away, click away… Googlάρω στο laptop δίνει η ομιλία του Ζολώτα στα αγγλικά με ελληνικές λέξεις.

Από της ελληνικής προέλευσης λέξεις theater, phenomenon, homophonie, ion, το bibliotêque,  enegrie,  biologie φτάσαμε σήμερα να λέμε lock down, delivery, take away, click away, rapid test, Black Friday… Googlάρω.

Ακούμε και λέμε πολλές ξενικές λέξεις όπως lock down, delivery, take away, click away, rapid test, Black Friday…Googlάρω στο laptop για fast food και delivery? Στην TV βλέπουμε GNTM, THE VOICE, My style rocks… Surfάρω σε facebook να δω τα likes,το Instagram, Twitter,  κάνω search στα e-shop για click away… promotions, sales, black Friday offers, tips για manicure-pedicure. Ξανά TV για  zapping βάζω NOVA και βλέπω το match of the day, o speaker σχολιαζει τον referee και τo delivery έφτασε, club sandwich. Ανοίγω μια Corona και checkάρω στο IPhone το Whatsapp, Gmail messenger. Τίποτα. Κανω upload μια photo και κολλάει. Κανω restart & okay. Crashάρει το router, κάνω restart & okay. Ψάχνω στο Google play για games, apps, τίποτα. Κοιτάω το smart watch…Τα bar, club, Cafe κλειστά.

Όπως είπε και ο κύριος Μπαμπινιώτης «το απαγορευτικό και η απαγόρευση είναι μια ωραία λέξη για το λοκ νταουν (lock down) που σημαίνει το κλείδωμα και δεν είναι αυτό που εκφράζει αυτό που υφίσταται κανείς με την απαγόρευση ή το απαγορευτικό».

Και για την καραντίνα έχει ένσταση, μια που και ξένη λέξη ειναι και κυριολεκτικά σημαίνει τις 40 ημέρες που πρέπει να μείνει κάποιος σε απομόνωση όταν έχει μια αρρώστια. «Η λέξη είναι σωστό να χρησιμοποιείται όταν κάποιος νοσεί, σε μια χώρα φυσικά και δεν νοσούν όλοι»

Το take away είναι για το σπίτι. Είναι το κατ’ οίκον και το delivery μπορεί να είναι τροφοδιανομή ή τροφοπαράδοση ή παράδοση κατ’οικον. Και εγένετο «πασίγνωστο» (viral)

Η ελληνική γλώσσα έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο πλούσιες γλώσσες στον κόσμο και έχει δανείσει σε πολλές ξένες γλώσσες αρκετές λέξεις. Όποιος ψάξει θα βρει αναρίθμητες λέξεις σε επιστήμες και τέχνες .

Οι λόγοι που εκφώνησε στο πλαίσιο των ετήσιων συναντήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας το 1957 και το 1959 έχουν μείνει στην ιστορία. Και αυτό γιατί εκφώνησε τους λόγους στα αγγλικά χρησιμοποιώντας λέξεις ελληνικής προέλευσης και φαίνεται πως έγινε κατανοητός.

Ο πρώτος λόγος εκφωνήθηκε στο κλείσιμο της 12ης ετήσιας συνεδρίασης της Παγκόσμιας Τράπεζας, τον Οκτώβριο του 1957 στη Νέα Υόρκη  ως Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Ξεκίνησε την ομιλία του στα αγγλικά, αλλά με ελληνογενείς λέξεις.

Ακολουθεί η πρώτη ομιλία: «Kyrie.

I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Oecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas.

Κύριοι,

Επαινώ  τους άρχοντες του Διεθνούς Νομισματικού  Ταμείου και της Οικουμενικής Τράπεζας για την ορθοδοξία των αξιωμάτων, των μεθόδων και των  πολιτικών τους, αν και υπάρχει  ένα  επεισόδιο  κακοφωνίας  της  Τράπεζας με την Ελλάδα.

With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized

Με ενθουσιασμό διαλεγόμαστε και συναγωνιζόμαστε στις συνόδους των δίδυμων Οργανισμών μας των οποίων τις πολύμορφες οικονομικές ιδέες και δόγματα αναλύουμε και συνθέτουμε

Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylacis from chaos and catastrophe.

Τα κρίσιμα προβλήματά μας, όπως ο νομισματικός πληθωρισμός,  προκαλούν  κάποια αγωνία και μελαγχολία. Αυτό το φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Αλλά  η θέση μου είναι ότι έχουμε  το δυναμισμό να προγραμματίσουμε θεραπευτικές πρακτικές ως  μέτρο προφύλαξης  από το χάος και την καταστροφή.

In parallel a panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my eucharistia to your Kyrie to the eugenic and generous American Ethnos and to the organizers and protagonists of this Ampitctyony and gastronomic symposia»

Παράλληλα, μια παγκόσμια ανυπόκριτη οικονομική συνεργασία και εναρμόνιση σε ένα δημοκρατικό κλίμα είναι βασική. Ζητώ συγγνώμη για τον εκκεντρικό μου μονόλογο.  Εκφράζω  με έμφαση τις ευχαριστίες μου προς  σε  σας,  Κύριοι, προς το ευγενικό και γενναιόδωρο Αμερικανικό Έθνος και προς τους οργανωτές και τους πρωταγωνιστές αυτού του  αμφικτιονικού  και γαστρονομικού συμποσίου.

2oς λόγος στις 2 Οκτωβρίου 1959

Kyrie, It is Zeus’ anathema on our epoch and the  heresy of our economic method and policies that we   should agonize the Skylla of nomismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia.

Είναι “Διός ανάθεμα” στην εποχή μας και αίρεση της  οικονομικής μας μεθόδου και της οικονομικής μας   πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία τη  Σκύλλα του νομισματικού πληθωρισμού και τη Χάρυβδη  της   οικονομικής  μας  αναιμίας.

It is not my idiosyncracy to be ironic or sarcastic  but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize nomismatic plethora, they energize it   through their tactics and practices. Our policies should be based more on economic and less on political  criteria. Our gnomon has to be a metron between  economic strategic and philanthropic scopes.

Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να είμαι ειρωνικός ή  σαρκαστικός αλλά η διάγνωσή μου θα ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον κρυπτοπληθωριστές. Αν και με έμφαση στιγματίζουν τον νομισματικό πληθωρισμό, τον  ενεργοποιούν μέσω της τακτικής τους και των πρακτικών τους. Η πολιτική μας θα έπρεπε να βασίζεται  περισσότερο σε οικονομικά και λιγότερο σε πολιτικά  κριτήρια. Γνώμων μας πρέπει να είναι ένα μέτρο μεταξύ οικονομικής στρατηγικής και φιλανθρωπικής σκοπιάς.

In an epoch characterized by monopolies, oligopolies,  monopolistic antagonism and polymorphous  inelasticities, our policies have to be more  orthological, but this should not be metamorphosed  into plethorophobia, which is endemic among academic  economists.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μονοπώλια,  ολιγοπώλια, μονοπωλιακό ανταγωνισμό και πολύμορφες ανελαστικότητες, οι πολιτικές μας πρέπει να είναι πιο ορθολογιστικές, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να  μεταμορφώνεται σε πληθωροφοβία, η οποία είναι ενδημική στους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους.   

Nomismatic symmetry should not antagonize economic  acme. A greater harmonization between the practices of  the economic and nomismatic archons is basic. 

Η νομισματική συμμετρία δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζεται  την οικονομική ακμή. Μια μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ  των πρακτικών των οικονομικών και νομισματικών  αρχόντων είναι βασική. 

Parallel to this we have to synchronize and harmonize  more and more our economic and nomismatic policies  panethnically. These scopes are more practicable now,  when the prognostics of the political end economic  barometer are halcyonic.

Παράλληλα με αυτό, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να  εναρμονίσουμε όλο και περισσότερο τις οικονομικές και  νομισματικές μας πρακτικές πανεθνικώς. Αυτές οι θεωρήσεις είναι πιο εφαρμόσιμες τώρα, όταν τα  προγνωστικά του πολιτικού και οικονομικού βαρομέτρου    παραπέμπουν  σε  αλκυονίδες  μέρες.

The history of our didimus organization on this sphere  has been didactic and their gnostic practices will  always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous  ethnical economies. The genesis of the programmed    organization will dynamize these policies.

Η ιστορία του δίδυμου οργανισμού  μας  σε αυτήν την σφαίρα  είναι διδακτική και οι γνωστικές τους εφαρμογές θα  είναι πάντα ένα τονωτικό στις πολυώνυμες και  ιδιόμορφες εθνικές οικονομίες. Η γένεση μιας  προγραμματισμένης οργάνωσης θα ενισχύσει αυτές τις  πολιτικές. 

Therefore, I sympathize, although not without  criticism one or two themes with the apostles and the  hierarchy of our organs in their zeal to program  orthodox economic and nomismatic policies.

Γι’ αυτόν το λόγο αντιμετωπίζω με συμπάθεια, αλλά όχι  χωρίς κριτική διάθεση, ένα ή δύο θέματα με τους  αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων μας στον ζήλο   τους να προγραμματίσουν ορθόδοξες οικονομικές και  νομισματικές πολιτικές.

I apologize for having tyranized you with my Hellenic  phraseology. In my epilogue I emphasize my eulogy to  the philoxenous aytochtons of this cosmopolitan  metropolis and my encomium to you Kyrie, the  stenographers.

Απολογούμαι που σας τυράννησα με την ελληνική μου  φρασεολογία. Στον επίλογό μου εκφράζω   με  έμφαση τις  ευλογίες  μου   προς τους φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της  κοσμοπολίτικης μητρόπολης καθώς και το εγκώμιό μου   προς εσάς, κύριοι στενογράφοι.

Όπως βλέπουμε, οι περισσότερες λέξεις του λόγου είναι ελληνικής προέλευσης. Το εγχείρημα δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από ένα διανοητικό παιχνίδι.

Τα κείμενα μπορεί να εντυπωσιάζουν, αλλά είναι δεν είναι κατανοητά από οποιονδήποτε αγγλόφωνο ακροατή δεν γνωρίζει ελληνικά. Τα κείμενα αυτά, όσο κι αν εντυπωσιάζουν, είναι ελάχιστα κατανοητά από οποιονδήποτε αγγλόφωνο ακροατή δεν γνωρίζει ελληνικά. Όχι μόνο επειδή οι περισσότερες λέξεις που περιέχουν είναι σπανιότατες, αλλά επειδή πολλές από αυτές χρησιμοποιούνται με εντελώς διαφορετική σημασία στο λόγο του Ζολώτα απ’ ό,τι στα κανονικά αγγλικά.. Σαραντάκος

Κουβουτσάκη Κατερίνα, Φιλόλογος, glglory.com

Διαβάστε επίσης:

Δεν είναι μόνο η Ελβετία που έχει υποχρεωτική καραντίνα μετά τις διακοπές! Αυτόν τον δρόμο φαίνεται να έχει επιλέξει και η Νορβηγία

4 Μαΐου, 2021 Δεν υπάρχουν Σχόλια

Δεν είναι μόνο η Ελβετία που έχει υποχρεωτική καραντίνα μετά τις διακοπές! Αυτόν τον δρόμο φαίνεται να έχει επιλέξει και η Νορβηγία Πρώτα οι απολαυστικές Read More »

Υγεία: Μελέτη δείχνει ότι η διάρκεια προστασίας μετά και το δεύτερο εμβόλιο είναι για έξι μήνες!

4 Μαΐου, 2021 Δεν υπάρχουν Σχόλια

Υγεία: Μελέτη δείχνει ότι η διάρκεια προστασίας μετά και το δεύτερο εμβόλιο είναι για έξι μήνες! Νέα μελέτη έρχεται να δώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με Read More »

Ελλάδα: Στα ύψη η θερμοκρασία στην Κρήτη – Βούλιαξαν οι παραλίες. Ποια περιοχή «άγγιξε» τους 39 βαθμούς;

3 Μαΐου, 2021 Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ελλάδα: Στα ύψη η θερμοκρασία στην Κρήτη – Βούλιαξαν οι παραλίες. Ποια περιοχή «άγγιξε» τους 39 βαθμούς; «Καύσωνας» και σήμερα στην Κρήτη, με τις υψηλές Read More »

Εργαζόμενοι στα όρια της φτώχειας στην Γερμανία

3 Μαΐου, 2021 Δεν υπάρχουν Σχόλια

Εργαζόμενοι στα όρια της φτώχειας στην Γερμανία Στην ευημερούσα Γερμανία εκατομμύρια εργαζόμενοι αμείβονται με ελάχιστα χρήματα. Με την ευκαιρία της Πρωτομαγιάς τα συνδικάτα θίγουν για Read More »

Ελβετία: Το Πάσχα των Ελλήνων της Ελβετίας ήταν όπως το “Πάσχα στο χωριό”. Δείτε φωτογραφίες και βίντεο!

2 Μαΐου, 2021 Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ελβετία: Το Πάσχα των Ελλήνων της Ελβετίας ήταν όπως το “Πάσχα στο χωριό”. Δείτε φωτογραφίες και βίντεο! Πάσχα σημαίνει “πέρασμα”, άρα, θα έλεγε κάποιος, σε Read More »

Ελβετία: Σημερα στις 14.30 Ανασταση στο Λουγκάνο και το βραδυ στις 12.00 στον Olten με πιστούς στον εξωτερικο χώρο μετα απο αδεια του καντονιού Solothurn

1 Μαΐου, 2021 Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ελβετία: Σημερα στις 14.30 Ανασταση στο Λουγκάνο και το βραδυ στις 12.00 στον Olten με πιστούς στον εξωτερικο χώρο μετα απο αδεια του καντονιού Solothurn Read More »

#ΑικατερίνηΚουβουτσάκη

2 views0 comments
bottom of page